Soal K13: Ph/Pts/Pat Kelas 7 Semester 2 Tahun 2018/2019

Bank soal K13 Sekolah Menengah Pertama Kelas 7 – Selamat tiba di bank soal tematik Kurikulum 2013 K13 K-2013 Kurtilas Revisi terbaru Semester 2 Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 khususnya untuk kelas 7 VII SMP/MTs sederajat.

Selamat tiba di bank soal tematik Kurikulum Soal K13: PH/PTS/PAT Kelas 7 Semester 2 Tahun 2018/2019
Soal K13: PH/PTS/PAT Kelas 7 Semester 2 Tahun 2018/2019

Setelah sebelumnya anda telah mempelajari soal uts bahasa indonesia kelas 8 semester 1 kurikulum 2013, soal uas bahasa indonesia kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017, soal uts bahasa indonesia kelas 8 semester 2 kurikulum 2013, soal teks info kelas 8 kurikulum 2013,soal uts bahasa indonesia kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2017, kumpulan soal uts kelas 8 semester 1 kurikulum 2013, soal uts bahasa indonesia kelas 7 semester 2 dan jawabannya, soal uts bahasa inggris kelas 8 semester 1 kurikulum 2013, soal uts smp kelas 7 semester 1 kurikulum 2013, soal uts smp kelas 7 semester 1 kurikulum 2013, soal uts bahasa indonesia kelas 7 semester 1 dan kunci balasan kurikulum 2013, soal uts bahasa indonesia kelas 7 semester 1 dan kunci balasan kurikulum 2013, soal ulangan harian bahasa inggris kelas 7 semester 1 kurikulum 2013, soal bahasa inggris kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 dan jawabannya, soal pkn kelas 7 semester 1 beserta jawabannya kurikulum 2013, soal ips kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 dan kunci jawaban, berikut admin sampaikan mengenai kumpulan soal latihan ulangan harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS) / Mid Semester dan UKK kelas 7 Sekolah Menengah Pertama khusus untuk semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019. Yang mana pada Kurikulum 2013 ini untuk istilah tersebut diganti menjadi Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS),dan Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Soal PH/PTS/PAT PAI Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 Tahun 2018/2019

1.  Makhluk Allah Swt.yang gaib,terbuat dari nur atau cahaya,dengan wujud dan sifat- sifat tertentua dalah…
A. Manusia
B.  Jin
C.  Malaikat
D.  Setan
2.  Sifat-sifat malaikat diantaranya…
A.  Selalu menentang perintah Allah Swt.
B.  Patuh dan taat kepada Allah Swt.
C.  Selalu makan dan minum
D. Mempunyai hawa nafsu
3.  Fenomena hancurnya alam semesta merupakan citra terjadinya hari kiamat.
Allah Swt. menugasi malaikat peniup sangkakala yang sanggup menghancurkan alam semesta ini. Malaikat tersebut adalah…
A.  Jibril
B.  Mikail
C.  Israfil
D.  Izrail
4. Manusia ialah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup tanpa derma orang lain.
Perilaku kita sebaiknya adalah…

A. Mendengarkan apa kata orang lain
B. Mengikuti apa yang dinginkan orang lain
C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain
D. Merendahkan diri kepada orang lain 
 
5.Amir pergi ke salah satu pesantren yang ada di Situbondo. Amir berangkat pukul

 

06.00 dan tiba di sana menjelang salat zuhur. Amir melakukan salat zuhur dan
Asar dalam satu tempo pada waktu zuhur. Ssalat yang dilakukan Amir adalah…
A.   jama’ taqdim 
B.  jama’ta’khir 
C.  jama’qasar
D. qasar

 

Selengkapnya, silahkan anda download soal dan kunci balasan pendidikan agama islam kelas 7 kurikulum 2013 disini

soal pkn kelas 7 semester 2 dan kunci balasan kurikulum 2013

Berikut untuk soal pilihan ganda dan essay UH/PH/UTS/MID/PTS/UKK/PAT pkn kelas 7 semester 2 kurikulum 2013.

 

1.   Berikut  yang  bukan  merupakan  penyebab  keberagaman  masyarakat  Indonesia adalah:
A.  Letak strategis wilayah Indonesia
B.  Keberagaaman status sosial
C.   Kondisi negara kepulauan
D.  Perbedaan kondisi alam
2.   Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang gres baik yang tiba dari dalam maupun luar masyarakat membawa imbas terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang gampang mendapatkan orang gila atau budaya lain, menyerupai masyarakat perkotaan. Namun ada jugasebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri.
Gambaran tersebut di atas ialah penyebab keberagaman masyarakat Indonesia
dari segi:
A.  Keadaan transportasi dan komunikasi
B.  Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
C.   Letak strategis wilayah Indonesia
D.  Perbedaan kondisi alam
3.   Perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan pria dan wanita di
Indonesia lebih disebabkan oleh:
A.  Letak strategis wilayah Indonesia
B.  Kondisi negara kepulauan
C.   Perbedaan kondisi alam
D.  Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
4.   Perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, masakan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan di Indonesia lebih disebabkan oleh:
A.  Letak strategis wilayah Indonesia
B.   Kondisi negara kepulauan
C.   Perbedaan kondisi alam
D.  Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
 
5. Kedatangan bangsa gila yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia menjadikan kemajemukkan ras, agama dan bahasa.
Gambaran keadaan di atas memang benar-benar terjadi di Indonesia. Hal tersebut
terutama disebabkan oleh:
A.  Letak strategis wilayah Indonesia
B.   Kondisi negara kepulauan
C.   Perbedaan kondisi alam
D.  Penerimaan masyarakat terhadap perubahan
6.   Suku bangsa sering disebut juga dengan istilah
A.  Ras
B.   Masyarakat 
C.   Komunitas 
D.  Etnik
 
7.   Menurut Koentjoroningrat, suku bangsa adalah:
A.  Sekelompok insan yang mempunyai kesatuan fisik dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut.
B.  Sekelompok   manusia   yang   memiliki   kesatuan   budaya   dan   terikat   oleh kesadaran dan identitas tersebut.
C.   Sekelompok  manusia   yang  memiliki  kesatuan   keturunan   dan  terikat   oleh kesadaran dan identitas tersebut.
D.  Sekelompok insan yang mempunyai kesatuan tradisi dan terikat oleh kesadaran
dan identitas tersebut.
8.   Ciri-ciri fundamental yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya, antara lain: A.  Nama suku bangsa
B.   Jenis suku bangsa
C.   Sejarah suku bangsa
D.  Bahasa daerah
 
9.   Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat …. suku bangsa
A.  Ratusan ribu
B.   Ratusan
C.   1128
D.  7453
10.  Berikut ialah suku bangsa yang berasal dari Pulau Sumatera
A.  Batak dan Bugis
B.   Bugis dan Minangkabau
C.   Badui dan Sasak
D.  Batak dan Minangkabau
 
11. Berikut ialah suku bangsa yang berasal dari Pulau Sulawesi
A.  Bugis dan Badui
B.   Bugis dan Samin
C.   Manado dan gorontalo
D.  Makassar dan Gayo Alas
 
12. Yang bukan merupakan suku bangsa dari Pulau Jawa adalah
A.  Sunda dan Jawa 
B.   Sunda dan Badui 
C.   Osing dan Samin
D.  Madura dan Sasak
 
13. Suku Dayak merupakan suku bangsa Indonesia yang asal aslinya adalah
A.  Pulau Kalimantan
B.   Pulau Bali
C.   Pulau Karimun
D.  Pulau Bawean
 
14. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia bukanlah penghalang menuju persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut terwujud dan terpelihara kalau ada sikap
A.  Memberi dan menerima
B.   Memberi pertolongan kepada sesama
C.   Gotong royong dan rendah hati
D.  Toleransi
15. Yang pertama kali mengenalkan bangsa Indonesia terhadap agama-agama ialah dari kaum:
A.  Pedagang
B.   Petani 
C.   Tukang 
D.  Politisi
16. Ajaran agama Hindu dan Budha dibawa pertama kali oleh bangsa dari negeri: 
A.  Jiran
B.   Malaysia
C.   India
D.  Gujarat
 
17. Ajaran agama Islam pertama kali diperkenalkan di Nusantara oleh bangsa dari
A.  Gujarat dan Parsi
B.   Arab 
C.   Dubai 
D.   Yaman
18. Ajaran agama Kristen dan Nasrani dibawa ke Nusantara oleh bangsa dari
A.  Benua Amerika
B.  Eropa
C.   Asia Barat
D.  Afrika Utara
19. Golongan bangsa menurut ciri-ciri fisik dan garis keturunan disebut dengan
A.  Suku bangsa
B.   Suku
C.   Etnisitas
D.  Ras
 
20. Indonesia   adalah   negara   yang   juga   memiliki   keberagaman   dalam   hal   ras.
Keberagaman tersebut disebabkan oleh
A.  Perkawinan campur
B.   Penjajahan bangsa Eropa
C.   Kedatangan bangsa asing
D.  Ciri-ciri bangsa kita yang memang sudah beragam
 
21. Ras Malayan-Mongoloid tersebar di pulau sebagai berikut: 
A.  Sumatera, Jawa, Bali, Madura, Kalimantan, Sulawesi 
B.   Batam, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku
C.   Maluku, Bangka-Belitung, Papua, Nusa Tenggara Timur
D.  Sumatera, Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara Timur
 
22. Pulau-pulau  di  Indonesia  yang  penduduk  aslinya  adalah  ras  Melanesoid  adalah sebagai berikut :
A.  Papua, Maluku
B.   Jawa, Bali
C.   Sumatera, Sulawesi
D.  Kalimantan, Sumatera
 
23. Masyarakat   Indonesia   yang   terdiri   atas   beragam   ras   tentu   saja   berpotensi menimbulkan  konflik horizontal. Untuk mencegah  hal tersebut, maka hendaknya setiap   warga  negara     Indonesia  haruslah  menghayati  dan  mengamalkan  sila Pancasila yang:
A.  Pertama
B.  Kedua
C.   Keempat
D.  Kelima
24. Kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial menurut perbedaan-perbedaan suku bangsa,   agama, budbahasa istiadat, dan kedaerahan. Hal tersebut merupakan struktur masyarakat dari sudut pandang:
A.  Vertikal
B.  Horizontal
C.   Pandangan menyempit
D.  Pandangan meluas
25. Dalam Sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut sebagai: A.  Social welfare
B.   Social justice
C.   Social agreeement
D.  Social stratification
 
26. Kelas sosial merupakan perbedaan yang didasarkan pada
A.  Kedudukan sosial
B.   Partisipasi sosial
C.   Keadilan sosial
D.  Kenyataan sosial
 
27. Bhinneka tunggal ika merupakan ungkapan yang berasal dari Kitab ….
A.  Nagara Kartagama 
B.   Babad Tanah Jawi 
C.   Primbon
D.  Sutasoma
 
28. Kitab dalam balasan nomor 27 di atas merupakan dari seorang Mpu yang bernama
A.  Mpu Sendok
B.   Mpu Prapanca
C.   Mpu Sedah
D.  Mpu Tantular
 
29. Menahan  diri,  bersikap  sabar,  membiarkan  orang  berpendapat  lain,  dan  berhati lapang terhadap orang-orang yang mempunyai pendapat berbeda ialah pengertian dari sikap
A.  Sabar
B.   Bijaksana 
C.   Toleran 
D.  Cermat
30. Dalam kehidupan berbangsa, menyerupai kita ketahui keberagaman dalam   agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh lantaran itu, bentuk sikap kehidupan dalam keberagaman agama di antaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut, kecuali:
A.  Melaksanakan aliran agama yang dianutnya dengan baik dan benar.
B.  Memperdebatkan kebenaran agama yang diyakini
C.   Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 
D.  Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain.
 
31. Kerja sama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi
A.  Kemiskinan
B.  Kebodohan
C.  Perbedaan
D.  Ketertindasan
 
32. Terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  diawali  dengan  kesadaran nasional akan
A.  Kemerdekaan
B.   Perlawanan terhadap penjajah
C.   Kemakmuran bangsa di kemudian hari
D.  Persatuan dan kesatuan
33. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional, tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut, kecuali
A.    Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
B.    Memajukan kesejahteraan umum.
C.   Ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
D.   Melaksanakan program-program kerja yang bermanfaat untuk rakyat
34. Contoh aktivitas gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumatera Barat adalah
A.  Manunggal sakato
B.   Sikaroban
C.   Mapalus
D.  Gugur gunung
35. Mapalus ialah aktivitas gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat
A.  Minahasa
B.   Bali
C.   Sumatera Barat
D.  Palembang
 
36. Sikaroban ialah aktivitas gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat
A.  Minahasa
B.   Bali
C.   Sumatera Barat
D.  Palembang
 
37. Yang bukan merupakan sikap yang diharapkan dalam gotong royong adalah
A.  Tanpa pamrih
B.   Sukarela
C.   Mengejar target
D.  Menurut batas kemampuan
 
38. Gotong royong didorong oleh kesadaran masyarakat bahwa
A.  Manusia haruslah rajin bekerja
B.   Manusia haruslah rajin menuntut ilmu
C.   Manusia hendaklah selalu bersikap toleran
D.  Manusia memerlukan derma orang lain dalam kehidupannya
 
39. Nilai-nilai  yang  mendasari  gotong  royong  bagi  masyarakat  Indonesia  hendaknya selalu disandarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam
A.  Pancasila
B.   Peraturan Adat
C.   Peraturan Pemerintah
D.  Undang-undang
 
40. Kerjasama dalam bidang politik bagi rakyat Indonesia hendaknya berpedoman pada
Pancasila sila ke ….
A. Satu 
B.   Dua 
C.   Tiga
D.  Empat
 
41. Suatu tata cara khas kepribadian Indonesia  untuk merumuskan dan/atau tetapkan suatu hal menurut kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang menurut kebulatan pendapat atau mufakat. Kalimat tersebut merupakan definisi dari:
A.  Perwakilan
B.  Permusyawaratan
C.   Konsensus
D.  Kesepakatan
 
42. Bahwa  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  itu  hendaknya  didasarkan  pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Hal tersebut merupakan cerminan dari
A.  Perwakilan
B.   Permusyawaratan
C.   Hikmat kebijaksanaan
D.  Kesepakatan
43. Mufakat merupakan hasil dari
A.  Konsensus 
B.   Perwakilan 
C.   Kesepakatn
D.  Musyawarah
 
44. Wujud tubuh perjuangan yang mengemban misi kerjasama ekonomi bagi rakyat Indonesia semestinya adalah
A.  Koperasi
B.   CV
C.   Usaha Dagang
D.  Perseroan Terbatas
 
45. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan tubuh perjuangan lainnya terletak pada dasar persamaan, artinya….
A.  Setiap   anggota   dalam   koperasi   mempunyai   hak   yang   sama   dalam
pengambilan keputusan
B.   Setiap   anggota   dalam   koperasi   mempunyai   hak   yang   sama   dalam memperoleh laba
C.   Setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak bunyi yang sama
D.  Setiap anggota dalam koperasi

Nah, bagi anda yang ingin mendapatkan file .doc dokumen .pdf soal-soal PKn kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 dilengkapi dengan kunci balasan silahkan klik disini

soal uh/PH uts/PTS ukk/PAT bahasa indonesia kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 revisi tahun pelajaran 2018/2019

1.   Berikut ini yang bukan merupakan puisi rakyat
A.  Pantun
B.   Syair
C.   Gurindam
D.  Deklamasi
2.   Bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali dipakai pada dikala kini adalah
A.  Pantun
B.   Syair
C.   Gurindam
D.  Deklamasi
3.   Puisi usang biasanya disampaikan dengan cara
A.  Mulut ke mulut
B.   Media massa
C.   Pertunjukan seni
D.  Titah raja
4.   Pengulangan kata yang bisa di awal maupun final sajak disebut dengan
A.  Pantun
B.   Gurindam
C.   Rima
D.  Puisi
5.   Gurindam ialah jenis puisi usang yang berasal dari
A.  Pakistan
B.   Bangladesh
C.   Malaysia
D.  India
6.   Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat.
Di atas ialah teladan puisi usang berupa….
A.  Pantun
B.   Syair
C.   Gurindam
D.  Deklamasi
7.   Inilah gerangan suatu madah 
Mengarangkan syair terlalu indah 
Membetuli jalan tempat berpindah 
Di sanalah iktikat diperbetuli sudah 
Wahai muda kenali dirimu

 

Ialah bahtera tamsil hidupmu 
Tiadalah berapa usang hidupmu 
Ke alam abadi jua kekal hidupmu

 

 

Hai muda arif budiman

 

Hasilkan kemudi dengan pedoman

 

Alat perahumu jua kerjakan

 

Itulah jalan membetuli insan

 

 

Perteguh jua alat perahumu 
Hasilkan bekal air dan kayu 
Dayung pengayuh taruh di situ 
Supaya laju perahumu itu

 

Sudahlah hasil kayu dan ayar 
Angkatlah pula sauh dan layar 
Pada beras bekal jantanlah taksir 
Niscaya tepat jalan yang kabir
 
Di atas ialah teladan puisi usang berupa: 
A.  Pantun
B.  Syair
C.   Gurindam
D.  Deklamasi
8.   Fungsi pantun di hampir semua tempat ialah sama, yaitu untuk
A.  Bercanda dan bergembira
B.   Belajar dengan ceria
C.   Mendidik dan menghibur
D.  Mengenalkan pribadi pada kearifan lokal
9.   Baris pertama dan kedua dalam pantun ialah berupa
A.  Anjuran
B.   Perkenalan
C.   Isi
D.  Sampiran
10. Baris ketiga dan keempat dalam pantun merupakan
A.  Anjuran
B.   Perkenalan
C.   Isi
D.  Sampiran
11. Puisi usang yang masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara adalah
A.  Pantun
B.   Gurindam 
C. Deklamasi 
D.  Syair
12. Semua baris dalam syair adalah
A.  Isi
B.   Perkenalan
C.   Anjuran
D.  Nasehat
13. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas melayu adalah
A.  Fahri Hamzah
B.   Hamzah Fanani
C.   P. Ramli
D.  Hamzah Fansuri
14. Berikut ini yang bukan merupakan isi dari gurindam adalah
A.  Nasihat
B.   Cerita
C.   Filofofi hidup
D.  Kata-kata mutiara
15. Pantun  dikenal  dengan  berbagai  nama  di  berbagai  bahasa  di  Nusantara.  Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan sebutan
A. Tonton 
B. Tuntun 
C.   Pantun
D.  Pinuntun
16. Teks narasi meliputi semua jenis goresan pena atau lisan yang mengandung unsur
A.  Drama 
B.   Peran 
C.   Fiksi
D.  Cerita
17. Kisah Kancil Mencuri Ketimun merupakan kisah fiksi yang digolongkan sebagai
A.  Epos
B.   Cerita nasihat
C.   Fabel
D.  Cerita pengantar tidur
18. Tokoh dalam fabel adalah
A.  Malaikat
B.   Jin
C.   Binatang
D.  Manusia
19. Berikut yang bukan merupakan latar dari fabel adalah
A.  Kolam
B.   Hutan
C.   Gedung
D.  Sungai
20. Alur pada tabel biasanya merupakan alur
A.  Mundur
B.   Menyamping
C.   Menyilang
D.  Maju
21. Pesan moral dalam fabel yang secara terang dipaparkan dalam kisah disebut dengan pesan
A.  Implisit 
B.   Berantai 
C.   Eksplisit
D.  Arif bijaksana
22. Seekor kucing kecil yang sedang merayakan ulang tahunnya merasa bangga lantaran teman-teman kucingnya ikut merayakannya bersama-sama.
Petikan kisah di atas merupakan bentuk fabel:
A.  Adaptasi
B.   Alami
C.   Fiksi
D.  Narasi
23. Bacalah teks berikut dengan seksama!
Kucing tiga warna yang sombong tersebut merasa bersedih dengan kehadiran kucing gres yang ternyata bulunya lebih indah..

 

 

Watak sombong akan menciptakan kita merasa bersedih pada dikala ada yang melebihi kita dan bergembira manakala ada yang di bawah kita.

Petikan fabel di atas digolongkan sebagai

A.  Fabel tanpa koda
B.  Fabel dengan koda
C.   Fabel adaptasi
D.  Fabel alami
24. Bagian  awal  dari  sebuah  fabel  yang  berisi pengenalan  tokoh,  latar, tempat, dan waktu disebut dengan….
A.  Orientasi 
B.   Komplikasi 
C.   Resolusi
D.  Koda
25. Bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab pertanyaa ndari nomor 25 hingga dengan
 
GAJAH YANG BAIK HATI

 

 

Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si Kancil, Gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air.

 

 

Di tengah perjalanan beliau melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang beliau angsung terjun ke dalam kolam.  Tindakan Kancil sangat ceroboh, beliau tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat tetapi  ia  tidak  bisa  sampai  ke  atas.  Si  Kancil  tidak  bisa  berbuat  apa-apa.  Ia  hanya berteriak  meminta  tolong.  Teriakan  si  Kancil  ternyata  terdengar  oleh Si  Gajah  yang kebetulan melewati tempat itu. ‘’Hai, siapa yang ada di kolam itu?’’ ‘’Aku.. si Kancil sahabatmu.’’ Kancil termenung sesaat mencari nalar biar Gajah mau menolongnya. ‘’Tolong saya mengangkat ikan ini.’’ “Yang benar kau mendapat ikan?’’ ‘’Bener..benar! Aku mendapatkan ikan yang sangat besar.’’ Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan gampang tetapi bagaimana kalau naiknya nanti. ‘’Kau mau memanfaatkanku, ya Cil?’’ Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri?’’ Tanya Gajah.  Kancil  hanya  terdiam.  ‘’Sekali-kali  kamu  harus  diberi  pelajaran,’’  kata  Gajah sambil  meninggalkan  tempat itu. Gajah  tidak mendengarkan teriakan Kancil.   Kancil mulai putus asa. Semakin usang berada di tempat itu Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. ‘’Aduh gawat! Aku benar-benar akan kaku di tempat ini.’’ Dia berpikir apa ini eksekusi alam lantaran beliau sering menjaili teman-temannya.

 

 

Tidak lama, tiba-tiba Gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. “Bagaimana

 

Cil?”  “Tolong  aku,  aku  berjanji  tidak  akan  iseng  lagi”  “Janji?”  gajah  menekankan.

 

‘’Sekarang apakah kau sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng dan perbuatan yang merugikan binatang lain?’’ ‘’Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji.’’ Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu hingga di atas Kancil berkata. ‘’Terima kasih Pak Gajah! Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini.’’

 

 

Sejak itu Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng menyerupai yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang binatang yang lainya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan
Dari fabel di atas, serpihan orientasi berada pada paragraf
A.  1
B.   2
C.   3
D.  4
26. Dari fabel di atas, serpihan koda terdapat pada paragraf
A.  1
B.   2
C.   3
D.  4
27. Dari fabel di atas, serpihan komplikasi hingga titik puncak terdapat pada paragraf
A.  1
B.  2
C.   3
D.  4
28. Dari fabel di atas, serpihan resolusi terdapat pada paragraf
A.  1
B.   2
C.   3
D.  4
29. Sifat dari penggunaan bahasa pada fabel adalah
A.  Khayalan 
B.   Kenyataan 
C.   Nonfiksi
D.  Realita
30. Contoh kalimat eksklusif dalam fabel ialah sebagai berikut
A.  Suatu dikala di hutan rimba, hiduplah seekor kucing mungil yang menggemaskan
B.   Si Kucing kemudian menangis menyadari kebodohannya sendiri
C.   Si Kucing lupa bahwa di atas langit masih ada langit
D.  “Apa yang kau sangka lebih hebat dari bulu-buluku yang indah nan bahenol ini?” teriak Si Kucing

Soal UH/PH/UTS/PTS/UKK/PAT Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019

SOAL PILIHAN GANDA
The following conversation is used to answer question number 1 until 5 
Siti      : This park is shady and the flowers are colorful. I …. this park. (1) 
Lina   : I do, too. This is a …. park. (2)

 

Edo     : Look! There are butterflies. Dayu     : They are … (3)

 

Beni   : There are garbage cans too. We can keep this park …. (4)

 

Udin  : I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful. And, it’s a …. day. (5)
1. What is the most suitable answer for question number one
Want to go to
Hate
Like
Feel
2. What is the most suitable answer for question number two
Ugly
Dirty
City
Wonderful
3. What is the most suitable answer for question number three
Flying
Boring
Pretty
Dirty
4. What is the most suitable answer for question number four
Dirty
Clean
Ugly
Wonderful
5. What is the most suitable answer for question number five
Terrible
Horrible
Beautiful
 Pretty
6. Heni : Wow! Your classroom is very clean; nothing is dirty and 
….. Chandra: Thank you, Heni.
What is the most suitable word to answer the fill in the blank?
Clean
Pretty
Wonderful
Messy
7. Our schoolyard is very large. We can play …. Here
Chess
Computer games
Badminton
Hide and seek
8. Edo : The music is too loud. Please turn … the volume so that I can have more concentration

 

Edi      : I’m sorry, Edo. I will do it then.
Out
In
Down
Up
9. Anita : Your room is too dark, Siti. May I open the …. Please 
Siti   : Of course, Anita. Thank you very much.
Door
Roof
Curtains
Roof
10. Marno : Adi, your house is actually so far away from the school, but you always come to school …..

 

Adi: I always go to school at 6.00 a.m. That’s why I’m never late. 
What is the correct word to fill in the blank in Marno’s sentence?
At time
On time
For time
In time
11. Rita : Ani, your couch is very comfortable. 
Ani         : Thank you. I love this couch too. 
Rita : Your couch has a lovely …

 

Ani      : Yes, red is my favorite.
What is the most suitable word to fill in the blank?
Size
Colour
Shape
Model
12. Dita : I’m really sorry, Fita. The …. Is too small. I’m afraid that it won’t be a good place for us to practice cooking.

 

Fita : Oh, it is fine, Dita. It is comfortable enough for us to practice cooking.
What is the most suitable word to fill in the blank?
Living room
Bedroom
Kitchen
Dining room
13. Deni : Tedi, your cat is very cute. It has very soft fur.

 

Tedi : Besides cute, my cat is also …… . It is always fun to spare my time with my cat.
From the conversation, we know that Tedi’s cat is …
Playful
Funny
Ridiculous
Fierce
At the zoo
Deni : Look at the elephants. They are ……. (14)
 Tedi : Yes they are. They are very big indeed.
Siti       : Guys, those are tigers. Look, they are eating meat.
Rita : They can eat meat because they have very sharp …. (15) 
Deni : They can also run very fast with their powerful …. (16)
14. A. Small
      B. Tiny
      C. Huge
      D. Adorable
15. A. Eyes
B. Teeth
C. Tail
D. Neck
16. A. Teeth
B. Claws
C. Legs
D. Necks
17. Sari : Look at Deni. He is erasing the whiteboard.

 

Siti       : I saw him bringing Mr. Danish books yesterday to his office. 
Sari : I think Deni is kind and ….
What is the right word to complete Sari’s expression?
Wonderful
Adorable
Handsome
Helpful
18. Deni : Look! Marno is very happy playing with the ball 
Tedi : Yes he is. He never looks …..

 

What is the right word to complete Tedi’s expression?
Happy
Delighted
Sad
Angry
19. Mirna : Do you have any pet? 
Rita     : Yes, I do. I have a cat.

 

Mirna : That is very nice. What ……….?

 

Rita     : My cat is bigger than other cats in the neighborhood.
 It is a Persian cat. It has grey fur and big eyes.
What is the correct expression to complete Mirna’s question?
Does it look like?
Does they look like?
Do it looks like?
Do they look like?
20. Marno : Dul, your house is very big but it is …. and …..

 

Abdul  : Yes, we are very concerned about it. The dirty and messy house will make cockroaches and mice stay in our house.
What will be the words in the blanks?
Wonderful; beautiful
Clean; tidy
Adorable; playful
Fierce; creepy
21. Udin    : Have you seen my cat?

 

Dito     : No, I have not. It must be fun to have a cat in the house. I’m curious about you it. What………..?
What will be the complete expression?
Are it like?
Does it like?
is it like?
Do it like?
22. Maya : Look! I have bought my new bag at the traditional market. 
Dina     : Your bag is very good. I will buy it on Sunday with my mother.

 

Maya : Don’t go there on Sunday because the traditional market is very …… 
Dina            : Thank you for telling me that. I think we will buy it on weekdays then.
Maya tells Dina not to go to the market on Sunday because
The market is very nice
The market is full with trash
The market is not good
The market is crowded
23. Dedi    : Asep, what is wrong with you? You look very …..

 

Asep    : I am not happy with my test score. I think I have studied very hard but the score is very disappointing.

 

Dedi: I am really sorry to hear that.
From the dialogue, we conclude that Asep is very ….
Upset
Delighted
Diligent
Intelligent
24. Deni    : I’m very surprised about the test score. Nita was cheating when doing the test but she gets better result than me. This is injustice.

 

Siti       : You don’t have to be worried. You are the winner when choosing the honest way.
From the dialogue, we know that Deni feels very ……
Sad
Angry
Happy
Hopeless
25. Tedi     : Do you know the new student in this school? 
Deni : Yes I do. His name is Toni.

 

Tedi     : What ………?

 

Deni    : He is a tall guy with curly hair. He is a polite guy. He is from Sukabumi.
What will be the complete question?
Is he like?
Does he like?
Are he like?
Is she like?
In An English Class
Miss Rina : Good morning.
Students : Good morning, Miss Rina.
Miss Rina: Today we are going to learn about jobs and professions. Sarno, ……… ? Sarno : My father is a lecture. He teaches in a private university.
Miss Rina : What about you, Rita?
Rita : My father is a ……. He cures someone having problem with teeth using medical treatment.
26. What is the most suitable sentence to ask Sarno about his father’s job?
Sarno, where is your father?
Sarno, how old is your father?
Sarno, what does your father do?
Sarno, where is your father?
27. From the conversation, we know that Rita’s father is likely a …
Nurse
Midwife
Driver
Dentist
28. Doni : Do you know Eva?

 

Dono : Yes I do. She is an intelligent student as far as I know. 
Doni : Yes, she is my neighbor. She ….. studies almost every day.
From the dialogue, we know that Eva …. Studies almost every day
Sometimes
Always
Rarely
Frequently
29. Doni : Do you know what animal that walks very slow? 
Dono : Yes. It is a ….
Dono will say that the animal is
Cat
Dog
Turtle
Rabbit
30. Tono : Be careful with the bee! Anton : Why?

 

Tono    : Because it

 

Surely, Tono will say that bee is dangerous because it ….
Fly
Walk
Scratch
Stings
31. Rina : What do you know about cobra?

 

Tina : Cobra is the king of snake. It is harmful animal because it …..
Tina will say that cobra ….
Bites
Fly
Walk down the floor
Run very fast
32. Jono : Do you know the long time enemy of a dog?

 

Andi : Yes I do. It must be a …… . An animal which is very cute with adorable fur.
From the dialogue, Andi will answer….
Cat
Mouse
Butterfly
Scorpion
33. The following animal can be adopted as a pet
Tiger
Giraffe
Elephant
Cat
The following things are used in our daily activities
Whiteboard
Bowl
Couch
Map
Computer
We place the soup into a ….
Whiteboard
Bowl
Couch
Map
We need a smart thing to do calculation, play a virtual game, etc by using
Bowl
Couch
Computer
Map
To get the right direction when we do travelling, all we need is a
Bowl
Couch
Computer
Map
We sit on
Bowl
Couch
Computer
Map
38. Flowers are lovely. We can use them to
Drink
Eat
Beautify our house
Sell
39. We need it as the source of vitamin D
Moon
Earth
Mars
Sun
40. Earth is the satellite of the sun. …. Is the satellite of planet earth.
Star
Sun
Moon
Meteor

 
Soal UH/PH/UTS/PTS/PAT Seni Budaya Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 Tahun 2018/2019

1.   Berikut yang merupakan ragam hias pada materi tekstil yang banyak dijumpai di Indonesia….
A.  Dekorasi
B.  Fauna
C.   Diametral
D.  Benda spiritual
2.   Di bawah ini yang bukan merupakan cara menerapkan ragam hias pada materi tekstil
A.  Melukis
B. Membatik 
C.   Menenun 
D.  Sablon
3.   Jenis tekstil sanggup diketahui dari perbedaan jenis
A.  Benang dan permukaan teksturnya
B.   Kualitas pembuatannya
C.   Kualitas penenunnya
D.  Jenis tekstil yang digemari
4.   Benang katun terbuat dari
A.  Tumbuhan menjalar
B.   Bulu domba
C.   Kepompong ulat sutera
D.  Kapas
5.   Menyerap air, gampang kusut, lentur, dan sanggup disetrika pada temperatur yang tinggi merupakan sifat materi tekstil yang berupa
A.  Katun
B.   Wol
C.   Sutera
D.  Polyester
6.   lentur, tidak gampang kusut, sanggup menahan panas, dan apabila dipanaskan akan menjadi lebih lunak merupakan sifat materi tekstil yang berupa
A.  katun
B.   wol
C.   sutera
D.  polyester
7.   tidak tahan panas, tidak gampang kusut, tidak perlu disetrika, dan kalau dicuci akan cepat kering merupakan sifat materi tekstil yang berupa
A.  katun
B.   wol
C.   sutera
D.  polyester
8.   Di bawah ini yang merupakan jenis pewarna buatan
A.  Soga
B.   Kesumba 
C.   Pemutih 
D.  Indigosol
9.   Bahan pewarna buatan mempunyai sifat
A.  Mudah luntur
B.   Mudah gosong
C.   Tidak gampang luntur
D.  Tidak tahan sinar matahari
10. Bahan pewarna buatan mempunyai sifat
A.  Mudah luntur
B.   Mudah gosong
C.   Tidak gampang luntur
D.  Tidak tahan sinar matahari
11. Lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar disebut dengan lagu….
A.  Akapela 
B.   Nasyid 
C.   Kanon 
D.  Pop
12. Teknik vokal yang baik tentu saja harus dilatih dengan cara olah vokal dan
menerapkan teknik pernapasan…. 
A.  kerongkongan
B.  diafragma
C.   perut
D.  sedang, panjang, dan menengah
13. Di bawah ini merupakan kunci keberhasilan dalam menyanyikan lagu secara vokal grup, kecuali
A.  Saling memuji
B.   Peduli pada sesama 
C.   Bertanggung jawab 
D.  Menghargai teman
14. Penentu kualitas bunyi dan penampilan dalam bernyanyi adalah….
A.  Teknik dalam bernyanyi
B.   Motivasi
C.   Dorongan hati
D.  Faktor bawaan menyerupai talenta dalam bernyanyi
15. Vokal grup biasanya terdiri atas
A.  3 hingga 12 anggota
B.   12 hingga 28 anggota
C.   Lebih dari 28 anggota
D.  Lebih dari 30 anggota
16. Jumlah penyanyi antara 12 hingga dengan 28 anggota adalah….
A.  Vokal grup
B.  Paduan bunyi kecil
C.   Paduan bunyi besar
D.  Paduan bunyi internasional
17. Jumlah penyanyi yang lebih dari 28 anggota adalah….
A.  Vokal grup
B.   Paduan bunyi kecil
C.   Paduan bunyi besar
D.  Paduan bunyi internasional
18. Arti kata nasyid adalah….
A.  Olah vokal
B.   Musik
C.   Lagu
D.  Bersenandung
19. Bentuk vokal grup tanpa alat musik pengiring disebut dengan….
A.  Nasyid
B.   Paduan suara
C.   Seriosa
D.  Akapela
20. Lagu yang sering ditampilkan pada aktivitas kepramukaan adalah….
A.  Kanon
B.   Lagu mars
C.   Lagu semangat
D.  Lagu festival
21. Jumlah alat musik paling minimal pada pertunujukan ansambel adalah….
A.  Dua
B.  Tiga
C.   Empat
D.  Lima
22. Bedug ialah salah satu teladan bentuk alat musik….
A.  Melodis
B.   Harmonis
C.   Ritmis
D.  Teknis
23. Terompet ialah salah satu teladan bentuk alat musik
A.  Melodis 
B.   Harmonis 
C.   Ritmis
D.  Teknis
24. Alat musik yang sanggup dipakai sebagai melodi pokok suatu lagu atau untuk mengiringi lagu disebut dengan alat musik…
A.  Melodis
B.  Harmonis
C.   Ritmis
D.  Teknis
25. Di bawah ini yang termasuk alat musik harmonis….
A.  Gitar
B.   Kendang dan ketipung
C.   Drum
D.  Terompet
26. Chordofone ialah alat musik yang sumber bunyinya adalah
A.  Tuts
B. Dawai 
C. Logam 
D.  Kayu
27. Jumlah dawai pada gitar akustik adalah….
A.  Empat
B.   Lima 
C.   Enam 
D.  Tujuh
28. Dawai empat pada gitar akustik bernada dasar
A. A 
B. B 
C. C 
D.  D
29. Tanda kunci dalam notasi musik hanya dikenal tiga jenis saja, yaitu
A.  A, B, C 
B.   B, C, D 
C.   A, G, E 
D.  C, G, F
30. Alat musik orkestra yang merupakan warisan budaya Indonesia ialah sebagai berikut
A.  Gamelan
B.   Gong
C.   Perkusi
D.  Gitar dua belas dawai
31. Penerapan ragam hias pada kayu dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 
A.  Membatik
B.   Menyulam
C.   Melukis
D.  Merangkai
32. Mengukir adalah
A.  Membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan memakai alat pahat
B.   Membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk patung pada permukaan tembok
C.   Membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias pada permukaan batu
D.  Membentuk tonjolan dan  cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan memakai gergaji
33. Alat utama untuk mengukir adalah
A.  Gergaji bundar
B.   Gergaji bengkok
C.   Pahat dan pemukul
D.  Alat penyambung kayu
34. Berikut yang bukan merupakan jenis pahat adalah
A.  Pahat kuku
B.   Pahat lengkung
C.   Pahat tajam
D.  Pahat miring
35. Di bawah ini ialah kota yang populer dengan kerajinan ukirnya
A.  Maumere
B.   Medan
C.   Banda Aceh
D.  Jepara
Soal Isian / essay
1.   Bahan tekstil dibuat dengan menjalin….. (Benang pakan dan lungsi)
2.   Kain wol dibuat dari ….. (Bulu domba)
3.   Jenis materi tekstil yang mempunyai sifat lembut, licin, mengkilap, dan elastis adalah (Sutera)
4.   Naptol ialah jenis pewarna ….(Buatan)
5.   Tahap final dalam aktivitas mengukir adalah….(Memberikan warna pada hasil gambar)
6.   Tahap awal dalam aktivitas melukis ragam hias pada permukaan kayu ialah (Menyiapkan materi dan alat melukis)
7.   Lagu kanon biasanya dilakukan dengan cara saling…. (Susul menyusul)
8.   Apa yang harus dilakukan biar mutu bunyi menjadi baik (Latihan olah vokal dan latihan diafragma)
9.   Sebutkan dua saja teladan alat musik harmonis… (Piano dan gitar)
10. Alat musik melodis yang gampang dibawa dan harganya relatif terjangkau ialah (Gitar)
Soal UH/PH/UTS/PTS/UKK/PAT Prakarya Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 Tahun 2019

1.   Di bawah ini yang bukan merupakan limbah dilihat dari segi wujudnya
A.  Limbah padat
B.   Limbah cair
C.   Limbah gas
D.  Limbah polusi
2.   Limbah domestik ialah limbah yang bersumber dari
A.  Pabrik
B.   Industri
C.   Pertanian
D.  Rumah tangga
3.   Dilihat dari senyawanya, kotoran manusia, kulit buah-buahan, dan kotoran binatang digolongkan sebagai limbah
A.  Padat
B.   Anorganik
C.   Organik
D.  Polusi

 

 

4.   Limbah yang tidak mengandung unsur karbon disebut juga dengan limbah

 

A.  Padat
B.  Anorganik
C.   Organik
D.  Polusi
5.   Limbah lunak organik biasanya berasal dari
A.  Tumbuh-tumbuhan
B.   Kulit binatang
C.   Kayu
D.  Logam
6.   Limbah lunak organik disebut juga dengan limbah berair karena
A.  Kandungan oksigennya tinggi
B.   Mudah busuk
C.   Memiliki kandungan kimia yang tidak berbahaya
D.  Kandungan airnya tinggi
7.   Di bawah ini ialah jenis limbah lunak organik yang sanggup dijadikan kerajinan
A.  Kulit hewan
B.  Kulit jagung
C.   Buah durian
D.  Buah semangka
8.   Berikut ini yang bukan merupakan teladan limbah lunak anorganik adalah: 
A.  Plastik kemasan
B.   stereofoam
C.   Karet sintetis
D.  Botol kaca
9.   Kita  mengenal  prinsip-prinsip  pengolahan  sampah  ,  yaitu  3R.  Pengertian  recycle
dalam prinsip 3R adalah…..
A.  Mendaur ulang
B.   Memakai lagi
C.   Mengurangi penggunaan
D.  Menjual kembali menyerupai dalam kasus Bank Sampah
10. Menggunakan  kembali  merupakan  salah  satu  jenis  dari  prinsip  3R  yang  disebut dengan
A.  Reduce
B.   Recycle
C.   Reuse
D.  Refurbish
11. Berikut ialah teladan limbah lunak anorganik yang berasal dari tempat pesisir
A.  Kulit kacang
B.  Sabut kelapa dan daun kelapa
C.   Kulit jagung
D.  Serbuk gergaji
12. Berikut yang bukan merupakan syarat-syarat pada perancangan benda kerajinan: 
A.  Keluwesan
B.  Nilai jual
C.   Nilai guna
D.  Keindahan
13. Berikut merupakan teknik kerajinan dari materi limbah lunak berupa kertas
A.  Bubur 
B.   Gulung 
C.   Remas 
D.  Tempel
14. Di bawah ini merupakan teladan materi pendukung dalam menciptakan kerajinan dari kertas
A.  Gunting
B.   Tusuk sate
C.   Sumpit
D.  Lem
 
15. Di  bawah  ini  yang  merupakan  proses  pengolahan  limbah  lunak  adalah  sebagai berikut:
A.  Pembelian limbah lunak dari vendor
B.   Penjualan limbah lunak kepada konsumen akhir
C.   Pengeringan limbah lunak
D.  Pengemasan produk dari limbah lunak
16. Proses pembuatan kerajinan dari kertas dengan cara melipat disebut sebagai
A.  Working paper
B.   Paper craft 
C.   Sukagami 
D.  Origami
 
17. Supaya  lembaran  kulit  jagung  lebih halus serta rata dan  mudah dibentuk,  maka lembaran kulit jagung tersebut seharusnya
A.  Dikeringkan
B.  Diseterika
C.   Dimasukkan media pemanasan
D.  Dihaluskan secara manual

 

 

18. Jerami  merupakan  bahan  dasar  dalam  pembuatan  kerajinan  limbah basah.  Yang disebut jerami adalah
A.  Tumbuhan padi
B.  Batang padi
C.  Akar padi
D.  Bagian tumbuhan dari akar hingga biji padi
 
19. Berikut yang bukan merupakan produk dari limbah jerami adalah
A.  Tembikar
B.   Wadah pensil 
C.   Aneka hewan 
D.  Sapu
20. Proses pembuatan kerajinan dari jerami salah satunya ialah dengan pemanasan.
Pemanasan sanggup dilakukan dengan menggunakan
A.  Kompor gas tekanan tinggi
B.   Oven
C.   Lilin bakar
D.  Pemanggang
21. Di bawah ini yang bukan merupakan produk dari kerajinan limbah lunak dengan materi baku pelepah pisang ialah sebagai berikut:
A.  Tempat tisu
B.   Sandal
C.   Rak sepatu
D.  Aneka patung dan miniatur
22. Di bawah ini yang bukan merupakan materi dasar limbah lunak anorganik yang sanggup dijadikan kerajinan adalah
A.  Sampah plastik
B.   Kotak kemasan
C.   Gelas kaca
D.  Kain perca
23. Limbah kotak kemasan sanggup kita temui pada
A.  Kemasan teh kotak
B.   Kemasan minyak goreng
C.   Kemasan masakan ringan 
D.  Kemasan es krim
24. Alasan untuk mengemas produk kerajinan limbah lunak adalah
A.  Supaya bergengsi
B.   Supaya cepat laku
C.   Supaya tampak elegan
D.  Untuk memberi kesan kepada calon pembeli mengenai kualitas produk
25. Jika kerajinan dimaksudkan untuk dijual, maka prinsip dasar fungsi kemasan adalah
A.  Sebagai penarik minat calon pembeli
B.   Sebagai hiasan supaya kelihatan mahal dan bergengsi
C.   Sebagai pelindung produk dari kerusakan
D.  Sebagai penunjang karya utama

 

 

26. Yang bukan merupakan rentang kendala fisik dari dibangunnya jembatan adalah
A.  Jurang
B.   Lembah
C.   Jalan kampung
D.  Sungai
27. Jembatan pada zaman purba menggunakan
A.  Batang kayu tumbang untuk menyeberangi sungai
B.  Kayu yang diolah dengan teknologi yang sangat sederhana
C.   Bebatuan
D.  Tanah liat
28. Permasalahan yang rumit dari pembuatan jembatan yaitu sebagai pelindung dari ancaman banjir diperkenalkan pada saat
A.  Zaman purba
B.  Zaman Romawi kuno
C.   Zaman pertengahan 
D.  Zaman kemerdekaan
29. Beberapa mahir menyampaikan bahwa jembatan terbaik pada kurun pertengahan adalah
A.  Jembatan merah
B.   Jembatan Grand Butsby
C.   Jembatan London Gate 
D.  Jembatan Rialto
30. Jembatan besi pertama yang dibangun pada era Revolusi Industri ialah jembatan
A.  Rialto
B.   Grand Bustby
C.   Coalbrookdale 
D.  Manhattan
31. Pada tahun 1851 dibangun jembatan gantung yang sudah sangat maju. Jembatan tersebut bernama
A.  Jembatan Rialto
B.   Jembatan Coalbrookdale
C.   Jembatan Niagara
D.  Jembatan Rio de Jenairo
32. Jembatan lengkung panjang yang pernah dibuat ialah jembatan
A.  Brisbane
B.  Sidney
C.   Melbourne
D.  London
33. Berikut yang bukan merupakan materi baku utama dalam pembuatan jembatan
A.  Kayu
B.   Pasangan kerikil dan kerikil bata
C.   Tiang pancang
D.  Baja
34. Berikut yang merupakan serpihan dari konstruksi jembatan
A.  Bagian atas dan bawah
B.   Bagian samping dan depan
C.   Bagian belakang dan atas
D.  Bagian belakang dan bawah
35. Berikut merupakan serpihan dari jembatan
1.   Trotoar
2.   Lantai kendaraan
3.   Balok diafragma
4.   Balok gelagar
5.   Pangkal jembatan
6.   Pilar
Nomor satu hingga dengan empat ialah komponen jembatan bagian
A.  Atas
B.   Bawah
C.   Samping
D.  Depan dan belakang
36. Yang merupakan serpihan bawah dari jembatan ditunjukkan salah satunya pada nomor
A. Satu 
B. Lima 
C.   Tiga
D.  Empat
37. Teknik dasar dalam pembuatan miniatur jembatan salah satunya adalah
A.  Teknik penyambungan 
B.   Teknik konstruksi beton 
C.   Teknik sipil
D.  Teknik pengeleman
38. Dalam menciptakan miniatur jembatan, pembuatan denah dimaksudkan untuk
A.  Membuat miniatur jembatan menjadi lebih terarah
B.   Sebagai citra bagaimana bentuk jembatan yang akan dibuat
C.   Mengetahui alat yang akan dipakai dalam menciptakan miniatur jembatan
D.  Mengetahui materi yang akan dipakai dalam menciptakan miniatur jembatan
39. Penyelesaian final dalam menciptakan miniatur jembatan sanggup dilakukan dengan
A.  Memberi cat pada miniatur jembatan
B.   Menambahkan konstruksi penguat jembatan
C.   Memberikan pernak-pernik menyerupai rumah-rumahan
D.  Mengemas miniatur jembatan supaya siap dijual
40. Sebuah miniatur jembatan sanggup dibuat umumnya dari bahan
A.  Stik permen
B.  Stik es krim
C.   Alat tulis yang tak terpakai
D.  Lem kayu

soal bahasa inggris kelas 7 semester 2
soal uts kelas 7 semester 2 matematika
soal bahasa sunda kelas 7 kurikulum 2013

DISCLAIMER:

 

  • Contoh soal beserta balasan dibuat dengan pendekatan ilmiah dan profesional. Namun demikian, kami tidak menjamin bahwa teladan soal beserta jawabannya tersebut akan benar-benar menjadi soal yang diujikan; 
  • Contoh soal beserta balasan dibuat dengan niat membantu mencar ilmu para akseptor didik. Jika terdapat kesalahan baik secara redaksional maupun kesalahan substansial, hal tersebut terjadi lantaran human error semata dan kerugian atasnya bukan merupakan tanggung jawab kami; 
  • Dengan memakai soal beserta balasan ini sebagai sarana belajar, pengguna dianggap oke terhadap poin nomor 1 dan nomor 2 di atas.

Demikian bank soal K13 khususnya untuk Kelas VII SMP/MTs Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019

loading...
loading...
close